Ochrana osobních údajů – GDPR

Osobní údaje budou použity pouze pro vykazování členské základy směrem k České unii sportu a/nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prostřednictvím České unie sportu jsou všichni členové též pojištěni.

V souvislosti s členstvím ve spolku Aikido Dojo Plzeň, z.s., je vedení spolku povinno zpracovávat moje:

  1. jméno a příjmení,
  2. datum narození,
  3. rodné číslo,
  4. adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
  5. telefonní číslo, e-mail,
  6. fotografie, videa, zvukové záznamy,
  7. výsledky zkoušek, účast na seminářích

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, komunikace se samosprávou, správou a s jinými spolky, marketing a prezentace spolku, apod.).

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány dle shora uvedeného a poté uchovávány po celou dobu trvání účelu

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.